Soodustingimustel abivahendite taotlemisest

Abivahendid ja nende taotlemisega seonduv on kindlasti oluline pea iga puudega inimese jaoks, kes vajab igapäevaste toimetustega hakkama saamiseks sobiva abivahendi tuge. Sõltub ju nii abivajaja kui ka tema hooldaja tegutsemisvõime ja toimetulek hästi toimivatest ning oludesse sobivatest abistavatest vahenditest. Erinevad olukorrad tingivad abivahenditele esitatavad erinevad nõudmised. Tuleb mõelda, kas haigele on tarvis isiklikku erilahendust või piisab standardlahendusest, kui pikaks kujuneb abivahendi kasutamise aeg, kas abivahend on mõistlikum laenutada või välja osta? Vastavalt abivahendi vajadustest tuleneb ka see milliseid asjaajamisi vahendi laenutamiseks või ostmiseks peab ette võtma.

Milliseid abivahendeid on üldse võimalik soodustingimustel taotleda, kuidas see käib ja mida sealjuures tähele panna?

Abivahendeid hüvitatakse:

 • Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.
 • Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
 • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
 • Tööealistele, kellel on kas:
  • osaline/puuduv töövõime;
  • töövõimetus alates 40%;
  • määratud puue. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
 • Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
 • Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. 

Isikliku abivahendikaardi saamiseks on kõige kiirem viis täita taotlus Sotsiaalkindlustusameti kodulehel, sellisel juhul saadetakse kaart koju.  Jätkuvalt on võimalus tulla ka klienditeenindusse ja taotleda isikliku abivahendi kaarti kohapeal. Taotluse saab klienditeeninduses esitada suuliselt ning õigustuse olemasolul väljastatakse see ka kohe.

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel.

NB! Kui kehtivale isikliku abivahendi kaardile ei ole märgitud kaardi kehtivuse tähtaega, peab inimene ettevõttesse pöördumisel kaasa võtma töövõime kaotuse ja/või puude tuvastamise otsuse (välja arvatud vanaduspensioniealine isik).

Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).

Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:

 • omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus);
 • uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
 • abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
 • abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • erimenetlust mõnel muul juhul.

Erimenetlust taotledes on vajalik esitada :

 • Abivahendi tõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on kirjas vajaminev abivahend. Tõendile võib lisada terapeudi põhjalikuma hinnangu (või video) abivahendi sobivuse ja vajalikkuse kohta.
 • Isiklik abivahendi kaart.
 • Kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist abivahendile erinevate ettevõtete poolt. Hinnapakkumised peab lisama, kui soovida abivahendi piirhinna suurendamist, määrusevälist abivahendit, abivahendit, millele ei ole kehtestatud piirhinda, teenuse muutmist.

Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel alates ning klienditeeninduses.  Abivahendi tõendi, taotlusvormi ja hinnapakkumused saab edastada nii e-postiga aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee kui posti teel aadressil Paldiski mnt 80, Tallinn, 15092 Tallinn.

SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul.

Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava dokumendi.

Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee