Abivahendialastest teenustest HNRK-s

Käesoleva aasta sügisest alustas HNRK oma abivahendikeskuse visiooni kujundamise, teenuste välja töötamise ja piloteerimisega . Eesmärgiks on välja töötada patsiendikeskne teenustekomplekt , et toetada tervikliku rehabilitatsiooni ja taastusraviteenuste pakkumist läbi patsiendi vajadustele vastava ning toimiva abivahendi.  Abivahendialased teenused tervikuna tagavad patsiendi vajadustest lähtudes sobivaima abivahendi valiku ning toetavad patsienti abivahendi soetamise protsessi kõikidel etappidel.

Abivahendialaste teenuste raames:

–          Antakse hinnang patsiendi abivahendivajadusele

–          Nõustatakse koostöös haiglaväliste koostööpartneritega sobiva abivahendi valikul

–          Esindatakse ja nõustatakse patsienti abivahendi taotlemise protsessis, tagades kiire ja korrektne asjaajamine

–          Vahendatakse abivahendi laenutust või müüki.

–           Otsitakse ja jagatakse parima võimaliku hinna ja toote pakkuja kohta informatsiooni

–          Jälgitakse abivahendi funktsionaalsust dünaamikas

Meeskonnapõhine lähenemine patsiendi abivahendivajadusele toetab patsiendi iseseisvat toimetulekut igapäevaelus ja integreerumist ühiskonda. Teenused ei ole mõeldud mitte ainult HNRK patsientidele,  vaid ka teistele puuetega inimestele ja nende hooldajatele, kuid ka kohalikele omavalitsustele, maavalitsustele, riigiametitele ja ettevõtetele. Parimate tulemusteni  jõudmiseks kaasatakse teenuste pakkumisel haiglaväliseid koostööpartnereid.

Abivahendialased teenused aitavad HNRK professionaalsel meeskonnal  senisest enam tegeleda abivahendialaste küsimustega,  pakkudes patsiendile tuge ning vajalikku infot parima lahendi leidmiseks. Igapäevase ravitöö käigus on HNRK meeskonnal võimalik jälgida abivahendi funktsionaalsust, selle õiget kasutamist ja vajadusel teha ka vastavaid kohandusi. Patsiendi jaoks on oluline, et seeläbi toetab abivahend täielikult tema taastusravi ja tagab parima võimaluse taastumispotentsiaali  realiseerumiseks. Teenustel osaleva patsiendi abivahendivajadus dokumenteeritakse eksperthinnanguks, kus antakse ülevaade patsiendi abivahendivajadusest, tema tervislikust seisundist ja tuuakse välja abivahendi soovitus.

Lisaks on patsientidel võimalus kasutada abivahendikeskset sotsiaalteenust, mis aitab patsiendi jaoks kergendada uue abivahendi hankimist.  Selle teenuse raames esindab HNRK patsienti kõigis abivahendi taotlemisega seotud asjaajamistes, vahendades protsessi käigus tekkiva info ühest kanalist, koos selgituste ja edasiste tegevuste kirjeldustega. Samuti jälgitakse protsessi kulgemist, mis tagab patsiendi informeerituse asjaajamise käigust.

HNRK eesmärgiks on abivahendialaste teenuste pakkumise alustamisega tõsta puuetega inimeste ja nende lähedaste teadlikkust abivahendi taotlemisega seotud protseduuridest ja  seadustest. Nii ollakse teadlikumad oma õigustest kui ka abivahendiettevõtete kohustustest.  Abivahendi taotlemine võib olla keeruline ja pikk protsess, mis nõuab taotlejalt ja tema hooldajalt spetsiifilisi teadmisi, aega ja ettevõtlikust. Sageli puudega inimesel ja tema hooldajal puuduvad vajalikud teadmised kuidas täpselt abivahendi taotlemine käib või puuduvad võimalused vastavaks asjaajamiseks. HNRK on võtnud endale sotsiaalse vastutuse olla abivahendi taotlemise protsessi juures patsiendikeskne nõuandev ja toetav institutsioon, et tagada oma patsientidele kiire, korrektne ja parim võimalik abivahendivajaduse katmine.

Abivahendialastes küsimus

abivahenid teenused

tes nõustab HNRK meeskonda, patsiente ja hooldajaid HNRK kvaliteedispetsialist Liis Niinemets. Kvaliteedispetsialisti ülesanneteks on abivahendialaste teenuste välja töötamine ja ellu rakendamine.

Abivahendialaste teenuste kohta saavad patsiendid infot  küsida  ka oma füsioterapeudilt, tegevusterapeudilt või arstilt.